11.06 — с 4.00 до 6.00

12.06 — с 15.00 до 17.00

15.06 — с 9.00 до 12.00

17.06 — с 17.00 до 20.00

19.06 — с 8.00 до 15.00

26.06 — с 10.00 до 16.00

segodnya.ua